Krångede-Döviken           Gesunda kanal
       

Copyright 2018 krangede.nu All Rights Reserved
 

Industrialiseringen under början av 1800-talet ökade efterfrågan på virke vilket det ju fanns gott om i de jämtländska skogarna. Men det var inte lätt att få ner virket till kusten. Det var inte lätt att utnyttja Indalsälven med dess många och stora forsar.
Det fanns planer på att med hjälp av kanaler dels räta ut älven och dels tömma eller sänka flera av de sjöar älven passerade, Exempelvis Gesunden, men även Storsjön. För Storsjön del planerade man en kanal vid Hissmofors eller genom att ledas bort till Ljungan. I Krångedeområdet arbetade under år 1826 mekanikus Per Olof Olofsson Nordin som var från Ragunda. Till sin hjälp hade han majoren och riddaren Pintz. De undersökte bästa sättet att med en kanal tömma Gesunden på vatten och skapa en bra flottningsled förbi Krångedeforsen.
Den statliga strömrensningskommittén antog deras förslag, och antog att det skulle kunna genomföras när befolkningen i området runt nedre Indalsälven väl glömt incidenten då Döda Fallet skapades. Men befolkningen glömde aldrig  Döda Fallet och kanalen för att tömma Gesunden förverkligades aldrig.
Kanalen var sannolikt tänkt att starta vid Tjärnboviken i Gesundens södra ända och sedan skulle man utnyttja raden av småsjöar ner till älven söder om forsen.


Länsstyrelsen skriver i en ny rapport att det finns en risk att Indalsälven hittar en ny fåra vid Krångede och att Vildhussens katastrof från 1796 kan upprepas.

Våren 2014 provborrade länsstyrelsen i Tjärnboviken i Gesunden, för att undersöka hur botten ser ut. Förhoppningen var att det skulle ligga en bergklack inne viken, som skulle hindra att allt för mycket vatten kunde ta sig vidare genom Tjärnviksdalen. Men istället visade borrningarna att det är 15 meter ner till fastare material och ännu mer ner till berg.

- Det finns inget som skulle hejda en översvämning, ner till 15 meters djup. Det handlar om väldigt stora vattenmassor, säger Björn Olofsson, naturolyckssamordnare på länsstyrelsen.

Kraftverksdammar kan brista
I en rapport som blev klar i december så sammanfattar länsstyrelsen läget med att "Det finns en risk att Indalsälven bryter igenom Tjärnviksdalen och tömmer sjön Gesunden. Troliga konsekvenser blir bland annat att Krångede kraftverk med inlopp blir torrlagt, Krångede gamla deponi blir översvämmad och dessutom skulle ett antal kraftverksdammar haverera, kanske alla, ned till kusten."

Före förra istiden rann Indalsälven genom Tjärnviksdalen och där är materialet lös sand och bottensediment. Krångedeborna hade faktiskt planer innan katastrofen med Ragundasjöns tömning att gräva en kanal genom Tjärnviksdalen, berättar lokalhistorikern och Gevågsbon Jan Lindström.

- Krångedeforsarna var 22 meter höga, så timret knäcktes. Man upptäckte att det fanns en vik och en liten bäck som hade förbindelser med några tjärnar och sedan Indalsälven, men de tordes nog inte göra något efter katastrofen då Ragundasjön tömdes, säger han.

Skogsavverkning stoppades
På länsstyrelsen kommer man nu att träffa SGI, Statens geotekniska institut, och MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. Man vill undersöka risken för erosion i Tjärnviksdalen mer noggrannt. Framöver kan det också handla om att bygga en skyddsvall i Tjärnboviken.

För att förhindra erosion har Skogsstyrelsen redan stoppat en avverkning i dalen och länsstyrelsen vill inte att de två grustäkter
 
Hem
 
 
 
 
 
 
 

ä