Krångede kraftverk

Vattensläpp vid Krångede Kraftverk

 

Det fanns framsynta herrar som tidigt insåg vattenkraftens stora framtida värde och för den skull inköpte eller skaffade sig inflytande över stora välbelägna vattenfall. En av de var industrimannen Gustav De Laval som redan 1897 köpt fallrättigheterna i Krångedeforsarna av Krångede och Böle byamän.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ekonomiska omständigheter tvingade Gustav De Laval att sälja vattenrättigheten 1899. Köparen var ett nybildat företag, Industri aktiebolaget polcirkeln. Den 11 Juni 1908 sålde Industri Aktiebolaget polcirkeln alla sina tillgångar i och kring Krångedeforsarna till Svenska Emission AB. Den 19 november 1908 bildades Krångede Aktiebolag, samma år köper Krångede Aktiebolag av Svenska Emission AB deras fastigheter, grund och vattenrätter inom Krångede och Böle byar i Ragunda. Efter ej flerårig rättstvist om detaljer i äganderätts och dämningsförhållande mm så kunde Högsta domstolen meddela Krångede AB tillstånd att bygga ut Krångedeforsarna. Den 10 Januari 1931 kunde hela den Svenska pressen rapportera att bygget kunde komma igång.


Så här står det om Krångede och Gesunden I National Encyklopedin

 

Krångede, största vattenkraftverket (effekt: 246 MW) i Indalsälven beläget mellan Gesunden och Ragunda i Jämtland. K. togs i bruk 1936. Med hjälp av en 20m hög damm kan kraftverket utnyttja 60m fallhöjd. 

Krångedeforsarna vid utloppet ur Gesunden utgjorde före utbyggnaden av kraftverket en 3 km lång serie forsar – en i Sverige mycket vanlig typ av "vattenfall".

Gesunden, sjö i ö. Jämtland, 30 km2. Genom G. rinner Indalsälven. Sjön regleras av en 20m hög damm vid Krångede, ca 203 mö.h. G:s medeldjup är 17m och det största uppmätta djupet 55m.

 

 

Arbetarna började med röjningar och vägbyggen, den gamla kvarnen revs utan protester och ersattes av en provisorisk kraftstation som skulle ge elkraft anlägget. Det var ett hård arbete som även krävde människoliv. En betongbro byggdes vid Drakhällfallet. Den behövdes för de tunga transporter av material som behövdes. Tunnelgenomslaget blev klart den 20 sep 1935.

Dammbyggnaden påbörjades på hösten 1933 och har bedrivits under lågvattenperioderna. Den vänstra hälften utfördes innanför fångdammen vintern 1933 - 34, den högra under vinters 1934 - 35. Därvid lämnades två 20 meters partier mellan dammpelarna öppna för vattnets framsläppande. Den slutgiltiga igensättningen av dammen skedde vintern 1935 - 36 då de kvarlämnade öppningarna successivt avstängdes.

 

 

Mer om Krångede kraftverk

Sida 1

Sida 2

Sida 3